Khai báo thuế - Thuế Doanh nghiệp & Cá nhân

Việc khai thuế có thể là một việc phức tạp, những người khai thuế được chứng nhận chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn khai thuế chính xác, tối đa hóa các khoản khấu trừ thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế. Gửi giấy tờ, biên lai, tờ khai thuế những năm trước của bạn qua đường bưu chính, đến văn phòng hoặc gửi trực tiếp đến trang web được bảo mật của chúng tôi  và chúng tôi sẽ làm phần còn lại để giúp bạn khai thuế được hiệu quả và chính xác.

  • Khai thuế doanh nghiệp - S.Corp, Công ty hợp danh (LLC), v.v.

  • Khai thuế nhiều tiểu bang

  • Khai thuế cho cá nhân

  • Thuế doanh thu

  • Thuế thu nhập cá nhân

Send Us a File

Securely send files to our office